Zasady i warunki - OHUENO – Simple Emotion Zasady i warunki
menu

Basket

Basket

pl
Basket
0

Zasady i warunki

 

  1. Pojęcia podstawowe

Użytkownikiem jest osoba fizyczna, odwiedzająca stronę https://ohueno-official.com/, która akceptuje warunki umowy i chce złożyć zamówienie na stronie https://ohueno-official.com/.

Kupującym jest użytkownik, który złożył zamówienie na stronie https://ohueno-official.com/ w celu zakupu towarów zamieszczonych na stronie https://ohueno-official.com/.

Sprzedawcą jest fizyczna osoba – przedsiębiorca

Bezhan Iurii syn Iuriia

NIP 3058514899

Data i numer wpisu do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych i Osób Fizycznych – Przedsiębiorców dot. dokonania rejestracji państwowej: 30.10.2006, 2 103 000 0000 027663.

Kod pocztowy 61001

Obwód Charkowski, miasto Charków, zaułek Aptekarski 9A, biuro 37. 

Konto bankowe: 26005052312328 (UA603515330000026005052312328)

Charkowski GRU KB «PrivatBank»

Kod Banku (MFO): 351533

Sprzedawca nie jest płatnikiem VATu w Ukrainie.

Towar sprzedawany jest z magazynu Sprzedawcy w Charkowie, Kijowie, Odessie.

Strona internetowa – https://ohueno-official.com/.

Towarem jest odzież, dodatki i inne towary oferowane do sprzedaży na Stronie internetowej Sprzedawcy.

Zamówieniem jest złożone przez Kupującego za pośrednictwem koszyka zamówienie na zakup i dostawę na wskazany przez kupującego adres towaru wybranego na stronie https://ohueno-official.com/.

 

  1. Przedmiot umowy

2.1. Sprzedawca realizuje sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem https://ohueno-official.com/.

2.2. Zamawiając towary za pośrednictwem strony, użytkownik wyraża zgodę na warunki sprzedaży towarów wymienione poniżej. W przypadku braku porozumienia Użytkownik musi zaprzestać korzystania z usługi i opuścić  stronę https://ohueno.com.

2.3. Niniejsze warunki sprzedaży towarów, a także informacje o towarach prezentowanych na stronie, stanowią ofertę publiczną zgodnie z art. 633 Kodeksu Cywilnego Ukrainy.

2.4. Warunki te mogą zostać zmienione przez Sprzedawcę jednostronnie bez powiadomienia Użytkownika/Kupującego. Nowa wersja Warunków wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na stronie internetowej, chyba że postanowiono inaczej.

2.5. Akceptacja tej Oferty wchodzi w życie, gdy sprzedawca prześle kupującemu elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia, gdy kupujący złoży zamówienie na stronie https://ohueno-official.com/.

2.6. Umowa kupna-sprzedaży towaru uważa się za zawartą z chwilą wystawienia kupującemu przez sprzedawcę paragonu fiskalnego potwierdzającego zapłatę towaru.

2.7. Powiadamiając sprzedawcę o swoim e-mailu, numerze telefonu i adresie dostawy, kupujący wyraża zgodę na korzystanie z określonych środków komunikacji przez sprzedawcę, a także przez osoby trzecie zaangażowane przez niego w celu wypełnienia zobowiązań wobec kupującego, w celu wysyłania mailingów promocyjnych i informacyjnych, które zawierają informacje o rabatach, przyszłych i aktualnych promocjach oraz innych działaniach sprzedawcy, o przekazaniu zamówienia do dostawy, a także inne informacje związane bezpośrednio z pełnieniem zobowiązań przez kupującego w ramach niniejszej oferty publicznej.

 

  1. Towar i kolejność zakupu

3.1. Sprzedawca zapewnia możliwość dostarczenia towaru prezentowanego na stronie. Zdjęcia dołączone do towaru są prostymi ilustracjami i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru. Załączony opis/charakterystyki nie są wyczerpujące i mogą zawierać błędy typograficzne. W celu wyjaśnienia informacji o towarze kupujący może zgłosić się e-mailem, pisząc list na adres [email protected].

3.2. W przypadku, gdy towar zamówiony przez kupującego nie jest dostępny w magazynach sprzedawcy, ma on prawo wykluczyć określony towar z zamówienia lub je anulować, powiadamiając o tym kupującego wysyłając stosowną wiadomość elektroniczną lub dzwoniąc pod numer telefonu wskazany przez kupującego.

3.3. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za podanie błędnych informacji, które uniemożliwiły sprzedawcy należyte wywiązanie się ze swoich zobowiązań wobec kupującego.

3.4. Po złożeniu zamówienia na stronie https://ohueno-official.com/, Kupujący otrzymuje informację o przewidywanym terminie dostawy poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail lub SMS, telefonu pod numer telefonu wskazany przez kupującego. Menedżer obsługujący to zamówienie doprecyzowuje szczegóły zamówienia, uzgadnia termin dostawy, który jest uzależniony od dostępności zamówionego towaru w magazynie sprzedawcy oraz czasu potrzebnego na opracowanie i dostarczenie zamówienia.

3.5. Przewidywany termin przekazania zamówienia do firmy kurierskiej jest zgłaszany kupującemu przez menedżera obsługującego zamówienie e-mailem lub podczas kontrolnej rozmowy z kupującym.

3.6. Termin dostawy towaru może zostać zmieniony przez sprzedawcę jednostronnie z obiektywnych w opinii sprzedawcy przyczyn.

 

  1. Dostawa zamówienia

4.1. Towar jest dostarczany przez operatora pocztowego w formie przesyłki pocztowej z płatnością na stronie płatności serwisu za pomocą karty bankowej.

Sposoby dostawy: wysyłka przez firmę «Nowa Poszta» po Ukrainie lub firmę UkrPoszta dla dostaw po całym świecie. Szczegółowe terminy dostawy mogą być uzgodnione przez kupującego z menedżerem podczas potwierdzania Zamówienia.

4.2. Opóźnienia w dostawie są możliwe z powodu nieprzewidzianych okoliczności, które wystąpiły nie z winy Sprzedawcy.

4.3. Ryzyko przypadkowej śmierci lub przypadkowego uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego z chwilą przekazania mu zamówienia i podpisania przez odbiorcę zamówienia dokumentów potwierdzających dostarczenie zamówienia.

4.4. Koszt wysyłki każdego zamówienia pokrywa kupujący.

4.5. Zobowiązanie sprzedawcy do dostarczenia towaru kupującemu uważa się za spełnione z chwilą odebrania przesyłki przez kupującego, moment ten określa się zgodnie z obowiązującymi zasadami komunikacji pocztowej.

4.6. Kupujący przy odbiorze zamówienia jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru i sprawdzenia go pod kątem zgodności z deklarowaną jakością, asortymentem i kompletnością produktu, a także sprawdzenia terminu służby dostarczonego produktu i całościowość opakowania. 

4.7. Można wyjaśnić datę, godzinę i, jeśli to konieczne, trasę dostawy od menedżera, który kontaktuje się z kupującym w celu potwierdzenia Zamówienia.

4.8. Użytkownik rozumie i zgadza się, że: dostawa jest odrębną usługą niebędącą integralną częścią towaru, której wykonanie kończy się z chwilą odebrania towaru przez odbiorcę i dokonania za niego zapłaty. Roszczenia dotyczące jakości zakupionego towaru, które powstały po otrzymaniu i opłaceniu produktu, są rozpatrywane zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochronie praw konsumentów” i zobowiązaniami gwarancyjnymi sprzedawcy. W tym zakresie zakup towaru z dostawą nie daje kupującemu prawa żądania dostarczenia zakupionego towaru w celu wykonania serwisu gwarancyjnego lub wymiany, nie daje możliwości wykonania serwisu gwarancyjnego lub wymiany towaru przez odwiedzenie kupującego i nie oznacza możliwości zwrotu kosztów dostawy towaru w przypadkach, gdy kupujący ma prawo do zwrotu pieniędzy za towar jako taki, zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochronie praw konsumenta”.

4.9. Wszystkie towary zakupione przez kupującego na stronie i wysłane poza Ukrainę mogą podlegać podatkom importowym, cłom, VAT i mieć ograniczenia w imporcie do kraju odbiorcy określonego przez kupującego, za których zapłata stanowi osobistą odpowiedzialność kupującego i ich wysokość nie może być w całości lub w części zrekompensowana przez sprzedawcę lub obliczone z góry na stronie https://ohueno-official.com/.

 

  1. Płatność towarów

5.1. Cena Towaru podana jest w hrywnach lub przeliczona na równowartość dolara amerykańskiego po kursie ustalonym przez sprzedawcę i nie zawiera podatku VAT.

5.2. Kwota zamówienia składa się z kwoty zamówionych towaru.

5.3. Cena produktu podana jest na stronie https://ohueno-official.com/. W przypadku błędnego wskazania ceny zamówionego przez kupującego towaru, sprzedawca informuje o tym kupującego w celu potwierdzenia zamówienia w skorygowanej cenie lub anulowania zamówienia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z kupującym zamówienie uważa się za anulowane.

5.4. Sprzedająca może jednostronnie zmienić cenę towaru. Jednocześnie cena zamówionego przez kupującego towaru nie może ulec zmianie.

5.5. Płatność za towar dokonywana jest:

W przypadku złożenia zamówienia i jego późniejszej wysyłki na terytorium Ukrainy – w hrywnach drogą bezgotówkową przed wysłaniem Zamówienia w kwocie odpowiadającej kwocie zamówienia, w hrywnach kartami płatniczymi Visa i MasterCard przed wysłaniem zamówienie w kwocie odpowiadającej kwocie zamówienia.

5.6. Sprzedawca ma prawo do udzielania rabatów na towary i ustanowienia programu bonusowego. Rodzaje rabatów, bonusów, kolejność i warunki kalkulacji są wskazane na stronie internetowej i mogą być jednostronnie zmieniane przez Sprzedawcę.

Community